JINR
Dubna, Moscow Region, Russia
Author
Apel, P.Yu.
Bashevoy, V.
Bekhterev, V.
Bogomolov, S.L.
Bunyatov, K.
Dmitriev, S.N.
Efremov, A.A.
Franko, J.
Gikal, B.
Gulbekyan, G.G.
Gurskiy, S.
Ivanenko, I.A.
Ivanov, G.N.
Kalagin, I.V.
Karamyshev, O.
Karamysheva, G.A.
Kazarinov, N.Yu.
Khabarov, M.V.
Kuzmenkov, K.I.
Mironov, V.
Mitrofanov, S.V.
Oganessian, Y.T.
Osipov, N.F.
Pashchenko, S.V.
Popov, D.P.
Pugachev, D.K.
Semin, V.A.
Shirkov, G.
Shirkov, S.G.
Skuratov, V.A.
Smirnov, V.L.
Tikhomirov, A.
Vorozhtsov, S.B.
Yazvitsky, Yu.